chặn ip theo quốc gia

chặn ip theo quốc gia

Đây là trang web giúp bạn tạo .htaccess

CODE
http://incredibill.me/htaccess-block-country-ips
http://www.blockcountryip.com/
http://www.ip2location.com/blockvisitorsbycountry.aspx

Nếu muốn chặn IP đến từ Trung Quốc thì dán code sau

CODE
<Limit GET POST>
order allow,deny
# Country: CHINA
# ISO Code: CN
# Networks: 3,806
# Subnets:  330,324,480
deny from 1.0.0.0/8
deny from 1.0.1.0/24
deny from 1.0.2.0/23
deny from 1.0.8.0/21
deny from .......
deny from .......
deny from .......
allow from all
</Limit>

Hướng dẫn cho những ai dùng firewall csf
Sửa tập tin cấu hình /etc/csf/csf.conf tìm dòng có CC_DENY = “CN”
và sửa thành
# Chặn truy cập từ một số nước . Ví dụ “CN,GB,DE”
CC_DENY = “CN”
Nếu muốn chặn nhiều thì thay bằng các mã quốc gia sau

CODE
AF,AL,DZ,AS,AD,AO,AI,AQ,AG,AR,AM,AW,AU,AT,AZ,BS,BH,BD,BB,BY,BE,BZ,BJ,BM,BT,BO,BA,BW,BV,BR,IO,BN,BG,BF,BI,KH,CM,CA,CV,KY,CF,TD,CL,CN,CX,CC,CO,KM,CG,CD,CK,CR,CI,HR,CU,CY,CZ,DK,DJ,DM,DO,TP,EC,EG,SV,GQ,ER,EE,ET,FK,FO,FJ,FI,FR,FX,GF,PF,TF,GA,GM,GE,DE,GH,GI,GR,GL,GD,GP,GU,GT,GN,GW,GY,HT,HM,VA,HN,HK,HU,IS,IN,ID,IR,IQ,IE,IL,IT,JM,JP,JO,KZ,KE,KI,KP,KR,KW,KG,LA,LV,LB,LS,LR,LY,LI,LT,LU,MO,MK,MG,MW,MY,MV,ML,MT,MH,MQ,MR,MU,YT,MX,FM,MD,MC,MN,MS,MA,MZ,MM,NA,NR,NP,NL,AN,NC,NZ,NI,NE,NG,NU,NF,MP,NO,OM,PK,PW,PA,PG,PY,PE,PH,PN,PL,PT,PR,QA,RE,RO,RU,RW,KN,LC,VC,WS,SM,ST,SA,SN,SC,SL,SG,SK,SI,SB,SO,ZA,GS,ES,LK,SH,PM,SD,SR,SJ,SZ,SE,CH,SY,TW,TJ,TZ,TH,TG,TK,TO,TT,TN,TR,TM,TC,TV,UG,UA,AE,GB,US,UM,UY,UZ,VU,VE,VN,VG,VI,WF,EH,YE,ZM,ZW

Lưu lại và khởi động lại csf bằng lệnh csf -f là xong
Chúc các bạn thành công!

Leave your comment

0773555524