Cài đặt Memcached trên CentOS 6

Cài đặt Memcached trên CentOS 6

Memcached là một system cache cho phép bạn có thể truyền tải và sử dụng bộ nhớ đệm thông qua nhiều server khác nhau. Tuy nhiên việc đó ở đây mình không nói đến nhưng nếu bạn sử dụng WordPress có cài W3 Total Cache thì việc sử dụng system Memcached cho chức năng Database Cache là thích hợp nhất, do vậy ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Memcached đầy đủ vào máy chủ CentOS.

Trước khi cài đặt, mình xin giải thích cho bạn sự khác nhau giữa 2 từ “Memcached” và “Memcache” vì bản chất hai cái này là hai ứng dụng khác nhau, cụ thể:

  • Memcached: Hay còn gọi là Memcached Server, bạn phải cài cái này nếu muốn sử dụng Memcached trên server của mình.
  • Memcache: Đây là một PHP Extensions, nếu bạn muốn sử dụng Memcached cho PHP thì phải cài extension này vào.

Như vậy bạn có thể hiểu rằng chúng ta phải cài cả hai cái này vào cùng lúc thì mới có thể dùng Memcached cho WordPress được.

Có nhiều cách cài Memcached nhưng ở đây mình sẽ chỉ cách cài đơn giản nhất thông qua lệnh yum vì nó tự thiết lập cho mình luôn. Nhưng để sử dụng Memcached tốt nhất, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng PHP 5.4 trở lên nhé. Và ở hướng dẫn này mình chỉ hướng dẫn cho CentOS 6.5 nhé.

Cách cài đặt này chỉ thích hợp nhất nếu bạn đang dùng LEMP theo serie của mình. Mình không hỗ trợ nếu bạn đang cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác không do mình hướng dẫn.

Đầu tiên bạn cần nạp package này vào:

 # CentOS 32-Bit rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm</pre> rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm  # CentOS 64-Bit rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

Sau đó hãy nâng cấp lên PHP 5.6 bằng lệnh dưới:

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 update php php-mysql php-fpm php-common

Và cài memcached bằng lệnh dưới:

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache memcached

Rồi khởi động Memcached lên là xong:

service memcached start

Bạn cũng có thể thiết lập nó tự động khởi động mỗi khi reboot lại server:

chkconfig memcached on

Đồng thời bạn cũng phải động lại PHP để memcache extension có thể hoạt động. Khởi động lại service httpd nếu bạn dùng LAMP và php-fpm nếu bạn dùng LEMP.

  # for LAMP  service httpd restart  # for LEMP  service php-fpm restart

Ok, bây giờ bạn đã có Memcached trong máy chủ rồi, bạn có thể sử dụng nó để làm cache trong website. Đối với WordPress thì mình đã có hướng dẫn W3 Total Cache nên bạn có thể xem qua để ứng dụng Memcached vào WordPress.

Leave your comment

0773555524