EasyEngine – Cài đặt script

EasyEngine – Cài đặt script

Bài này thuộc phần 2 của 7 phần trong serie Hướng dẫn EasyEngine

Trước khi cài đặt script EasyEngine lên máy chủ, các bạn hãy chắc chắn rằng máy chủ chưa được cài đặt bất cứ phần mềm nào, hoặc chưa được cài đặt MySQL Server. Tóm lại là một máy chủ mới.

Trước khi cài, chúng ta đã chắc chắn là máy chủ đã được cài đặt Python Properties.

$ sudo apt-get install python-software-properties

Việc cài đặt EasyEngine cũng diễn ra rất nhanh, trước tiên chúng ta tiến hành clone script EasyEngine về từ repository của họ và cài đặt script với lệnh sau.

$ wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee

Nó sẽ hỏi bạn nhập tên và email vào (2 thông số này sẽ được áp dụng khi sau này bạn cài website WordPress mới).

Sau khi cài đặt EasyEngine xong, bạn sẽ thấy thông báo này.

For EasyEngine (ee) auto completion, run the following command
source /etc/bash_completion.d/ee_auto.rc
EasyEngine (ee) installed/updated successfully EasyEngine (ee) help: http://docs.rtcamp.com/easyengine/

Kế tiếp là chúng ta cần cài đặt các phần mềm cần thiết vào để có thể chạy được website WordPress bằng lệnh sau.

$ ee stack install --nginx --php --mysql --postfix --wpcli --phpmyadmin --utils --admin

Nếu bạn dùng hệ điều hành 64-bits và muốn sử dụng HHVM thì có thể gõ ngắn gọn là ee stack install.

Xem thêm: Các phần mềm có thể cài đặt trên EasyEngine.

Thông báo sau khi cài đặt xong.

Downloading Roundcube [Done] Downloading MySQLTuner [Done] Downloading WP-CLI [Done] Downloading phpMyAdmin [Done] Downloading Adminer [Done] Downloading phpMemcachedAdmin [Done] Downloading clean.php [Done] Downloading opcache.php [Done] Downloading Opgui [Done] Downloading OCP.php [Done] Downloading Webgrind [Done] Downloading pt-query-advisor [Done] Downloading Anemometer [Done] Reload : postfix [OK] Reload : nginx [OK] Restart : php5-fpm [OK] Reload : mysql [OK] Restart : dovecot [OK] Reload : postfix [OK]

Bây giờ bạn có thể truy cập vào địa chỉ IP của máy chủ sẽ thấy hiển thị trang Welcome của NGINX.

Trang Welcome của NGINX

Trang Welcome của NGINX

Okay, bây giờ bạn đã có một webserver sử dụng NGINX + PHP5-FPM và các phần mềm tối ưu khác rồi. Ở bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu qua các lệnh cài đặt mới website WordPress nhanh chóng.

Leave your comment

0773555524