Chuyển http sang https bằng .htaccess

Bạn vào file htaccess của bạn và thêm dòng này vào thay example.com bằng tên miền của bạn .

 

Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ https://example.com/$1 [L,R=301]
SHARE THIS POST

Leave your comment