Chuyển http sang https bằng .htaccess

6 Tháng Mười Một, 2016

Bạn vào file htaccess của bạn và thêm dòng này vào thay example.com bằng tên miền của bạn .

 

Options +FollowSymLinks  RewriteEngine on  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC]  RewriteRule ^(.*)$ https://example.com/$1 [L,R=301]