LEMP cho VPS [Phần 6] – OPcache cho WordPress

Bài này thuộc phần 6 của 9 phần trong serie LEMP cho VPS

Bạn đã cài WordPress lên server của bạn sử dụng LEMP Stack rồi, thì việc bây giờ mà bạn có thể sẽ rất quan tâm là làm sao để website mình chạy nhanh tối đa và tiết kiệm tài nguyên.

Vì lẽ đó, nên trong serie này mình sẽ hướng dẫn bạn kết hợp 2 hình thức cache và 1 plugin mà nó làm việc rất tốt trên NGINX và PHP-FPM, đó là:

 • Opcache – Một kỹ thuật cache và tối ưu các đoạn code PHP, nó hoạt động tương tự như APC mà mình đã nói tại đây nhưng APC lâu rồi không cập nhật nên mình không đưa vào đây. Hơn nữa, Opcache có tốc độ truy xuất nhanh hơn APC.

Cài Opcache

Để cài Opcache, bạn sử dụng lệnh sau nếu làm theo serie này từ đầu tới cuối:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-opcache
========================================================================================================================================== Package ArchVersion

 Repository


 Size ========================================================================================================================================== Installing: php-opcache


 x86_64


 5.6.1-1.el6.remi


 remi-php56


 117 k Transaction Summary ========================================================================================================================================== Install

 1 Package(s) Total download size: 117 k Installed size: 292 k Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: php-opcache-5.6.1-1.el6.remi.x86_64.rpm
 | 117 kB
 00:00 Running rpm_check_debug Running Transaction Test Transaction Test Succeeded Running Transaction
Installing : php-opcache-5.6.1-1.el6.remi.x86_641/1
Verifying : php-opcache-5.6.1-1.el6.remi.x86_641/1 Installed:
php-opcache.x86_64 0:5.6.1-1.el6.remi Complete!

Sau đó khởi động lại PHP-FPM.

service php-fpm restart

Bây giờ hãy gõ lệnh php-fpm -v, nếu thấy output nó trả về có dòng Zend Opcache thì cài thành công.

[[email protected] ~]# php-fpm -v PHP 5.6.1 (fpm-fcgi) (built: Oct 3 2014 07:29:26) Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies

Hiện tại nó đã hoạt động rồi nhưng để nó hoạt động tốt hơn, hãy mở file /etc/php.ini lên và chèn đoạn này vào cuối file đó:

opcache.memory_consumption=128 opcache.interned_strings_buffer=8 opcache.max_accelerated_files=4000 opcache.revalidate_freq=60 opcache.fast_shutdown=1 opcache.enable_cli=1

Vẫn phải restart lại PHP-FPM nhé.

Cuối cùng là bạn hãy cài plugin Opcache Dashboard vào WordPress để dễ dàng theo dõi thống kê cache và cấu hình nó dễ hơn.

Để kiểm tra tốc độ website, hãy sử dụng trình duyệt khác và vào website của mình với chế độ không đăng nhập ấy vì lúc này cache mới được bung ra, hãy xem tốc độ và thấy có sự khác biệt không?

Chúc các bạn thành công. ?

Leave your comment

0773555524