Tắt tính năng Emoji trong WordPress 4.2

Tắt tính năng Emoji trong WordPress 4.2

Như hôm trước mình có giới thiệu qua tính năng chèn mặt cười của bộ Emoji mà WordPress mới hỗ trợ từ phiên bản 4.2, nhưng mình thấy có một số bạn có vẻ không muốn dùng tính năng này nên cần tắt nó đi vì mặc định nó sẽ load một file script riêng cho Emoji và thế là website lại phải tốn một xíu thời gian để tải.

Nếu bạn cần tắt tính năng Emoji trong WordPress 4.2 thì hãy copy đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng.

 /**  * Disable the emoji's  */
 function disable_emojis() {
 	remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 ); 	remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' ); 	remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' ); 	remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );	 	remove_filter( 'the_content_feed', 'wp_staticize_emoji' ); 	remove_filter( 'comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji' );	 	remove_filter( 'wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email' ); 	add_filter( 'tiny_mce_plugins', 'disable_emojis_tinymce' );
}
 add_action( 'init', 'disable_emojis' );
/**  * Filter function used to remove the tinymce emoji plugin.  *
* @param
 array  $plugins
 * @return
array Difference betwen the two arrays  */
 function disable_emojis_tinymce( $plugins ) {
 	if ( is_array( $plugins ) ) {
 		return array_diff( $plugins, array( 'wpemoji' ) ); 	}
 else {
 		return array(); 	}
 }

Lưu lại và kiểm tra kết quả ?.

SHARE THIS POST

Leave your comment

0773555524