Sử dụng Google Fonts trong WordPress

6 Tháng Sáu, 2014

Easy Google Font là plugin miễn phí tốt nhất để sử dụng Google Font có hỗ trợ tiếng Việt trên WordPress. Hỗ trợ chế độ Live Preview tại Customize...

Continue reading