Lấy dữ liệu plugin và theme ở WordPress.org bằng API

31 Tháng Tám, 2014

Hướng dẫn cách lấy toàn bộ thông tin của theme và plugins tại thư viện WordPress.org về website của mình bằng API riêng biệt của WordPress.

Continue reading