Cài đặt SSL và giao thức HTTP/2 cho NGINX trên CentOS 7

1 Tháng Mười, 2015

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt SSL với giao thức HTTP/2 cho NGINX trên CentOS 7 để đạt chuẩn A+ tại SSLLabs.

Continue reading