Thiết lập và quản lý bình luận (comment)

4 Tháng Một, 2013

Bài này thuộc phần 15 của 50 phần trong serie Học WordPress cơ bản x https://www.youtube.com/watch?v=lIxGBqk49gM WordPress nguyên thủy là một mã nguồn blog mở

Continue reading