Tôi đăng ký sai tên có thể huỷ đăng ký ?

6 Tháng Mười Một, 2016

Việc đăng ký là phải chính xác không thể hủy bỏ hay thay đổi tên khác.